با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتادمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هشتادمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای علی مهتابی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1405 می‌باشد.