با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهاردهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و چهاردهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای علی مهتابی واریز گردید.