پرداخت صد و سی و پنجمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و پنجمین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و پنجمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم عظیمه زارع واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، مرداد ماه 1403...

پرداخت صد و سی و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و چهارمین وام نیکو به مبلغ دوازده میلیون و ششصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم سمیه نمازی واریز گردید. ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز...

پرداخت صد و سی و سومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و سومین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و سومین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به خانم زهرا قطرانی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید. آخرین قسط...

پرداخت صد و سی و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و دومین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شکوه‌زاده واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز...

پرداخت صد و سی و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و یکمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم میم پ واریز...

پرداخت صد و سی امین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی امین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی امین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای حسین شکوری واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر...

پرداخت صد و بیست و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و نهمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مجتبی پناهی واریز...

پرداخت صد و بیست و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» بیست و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و هشتمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز...