پرداخت صد و بیست و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و نهمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مجتبی پناهی واریز...

پرداخت صد و بیست و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» بیست و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و هشتمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز...

پرداخت صد و بیست و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» بیست و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و هفتمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای علیرضا اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز...

پرداخت صد و بیست و ششمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و ششمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و ششمین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم مینا عابدان‌زاده واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...

پرداخت صد و بیست و پنجمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و پنجمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و پنجمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مرتضی غلامپور واریز...

پرداخت صد و بیست و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و چهارمین وام نیکو به مبلغ دوازدهم میلیون و ششصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم زهراسادات آل‌یاسین واریز گردید. ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام...

پرداخت صد و بیست و سومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و سومین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و سومین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم سیده ام‌البنین میرحسینی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و...

پرداخت صد و بیست و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و دومین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای سیدحسین آل‌یاسین واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...