وام نیکو یک صندوق قرض‌الحسنه دوستانه که با هدف پاسداشت و اجرای سنت قرض‌الحسنه راه اندازی شده و اعضا با پرداخت حق ماهانه، وام بدون بهره، بدون کارمزد و بدون ضامن دریافت می‌کنند. http://vamenikoo.ir 2017-09-21T18:05:30+01:00 text/html 2017-09-05T02:00:00+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاه و دومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/75 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو»، پنجاه و دومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2"><font size="2">پنجاه و دومین</font> وام نیکو به مبلغ چهار میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای سیدحسین آل‌یاسین واریز گردید.<br><br>ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز دو برابر است.</font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN52.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div><font size="2"> </font> text/html 2017-08-03T02:39:19+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاه و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/74 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» پنجاه و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">پنجاه و یکمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به خانم فریده کیانی‌فرد تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN51.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2017-08-03T02:34:59+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت پنجاهمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/73 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» پنجاهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">پنجاهمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم مریم شیخی واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN50.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2017-06-02T13:18:28+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/72 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و نهمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم فاطمه حاتمی واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN49.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div><font size="2"> </font></div> text/html 2017-04-28T02:15:31+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و هشتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/71 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و هشتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و هشتمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN48.png" alt="" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" border="0"><br></div><font size="2"> </font></div> text/html 2017-03-28T10:22:26+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و هفتمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/70 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و هفتمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به خانم زینب کرمی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای مصطفی<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> شجاع‌آب</font> واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN47.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2017-03-28T10:20:25+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و ششمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/69 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و ششمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و ششمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای عباس فرج‌زاده واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN46.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2017-03-02T04:07:44+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و پنجمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/68 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و پنجمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به آقای حمید اکبری تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN45.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div></div> text/html 2017-03-02T04:04:59+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و چهارمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/67 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و چهارمین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید.</font><br></div><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN44.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></div> text/html 2017-03-02T04:00:33+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و سومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/66 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و سومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و سومین وام نیکو به مبلغ دو میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.</font><br></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN43.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-28T17:04:50+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پایان دور دوم پرداخت وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/65 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت چهل و دومین وام نیکو سری دوم پرداخت وام به اعضا، پایان یافت و از امروز سری سوم پرداخت وام آغاز می‌شود.</font><br><font size="2">&nbsp;</font><br><font size="2">طبق نظر اکثریت اعضا، در دور سوم، مبلغ وام، دو میلیون تعیین شده که به اقساط ۲۵ ماهه و ۸۰ هزار تومانی تقسیم شده‌اند.</font><br><br><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">حال نگاهی داریم به عملکرد پرداخت وام در دور دوم:</font><br><font size="2">تعداد وام پرداختی: <b>۴+۱۹ وام نیکو</b></font><br><font size="2">کل مبلغ وام پرداختی: <b>۴۳ میلیون تومان</b></font><br><font size="2">بازه‌ی زمانی پرداخت وام‌های دور اول:<b> ۱۸ ماه</b></font><br><font size="2">میزان حق ماهانه هر سهم تا کنون: <b>۱۱۷۰ هزار تومان</b></font><br></div> text/html 2017-01-31T19:58:47+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و دومین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/64 <font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و دومین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و دومین وام نیکو به مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم هاجر طالبی واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN42.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br><font size="2"></font></div> text/html 2017-01-31T19:30:09+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهل و یکمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/63 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهل و یکمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">چهل و یکمین وام نیکو به مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مرتضی غلام‌پور واریز گردید.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN41.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div><br></div><font size="2"> </font> text/html 2016-12-27T18:24:20+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت چهلمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/62 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» چهلمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2"><font size="2">چهلمین</font> وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پانصد و نود هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم مریم کرمی واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN40.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="1" align="absmiddle"><br></div><font size="2"> </font></div> text/html 2016-10-29T02:19:17+01:00 vamenikoo.ir وام نیکو پرداخت سی و نهمین وام نیکو http://vamenikoo.ir/post/61 <div align="justify"><font size="2">با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» سی و نهمین وام نیکو پرداخت شد.</font><br><br><font size="2">سی و نهمین وام نیکو به مبلغ چهار میلیون و پانصد و نود هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.</font><br><br><font size="2">ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.<br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444881/VN39.png" alt="" align="absmiddle" border="1" hspace="0" vspace="0"><br></div><font size="2"> </font></div>