با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و بیست و پنجمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مرتضی غلامپور واریز گردید.