با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و بیست و چهارمین وام نیکو به مبلغ دوازدهم میلیون و ششصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم زهراسادات آل‌یاسین واریز گردید.

ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز دو برابر است.