با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و نهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و سی و نهمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم زینب کرمی واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، مهر ماه 1403 می‌باشد.