با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و چهارمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و سی و چهارمین وام نیکو به مبلغ دوازده میلیون و ششصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم سمیه نمازی واریز گردید.

ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز دو برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، مرداد ماه 1403 می‌باشد.