یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شانزدهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و شانزدهمین وام نیکو به مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.

ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز دو برابر است.