با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هجدهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هجدهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدصادق شهسوار واریز گردید.