با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتادمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هفتادمین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم زهرا قطرانی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، فروردین ماه 1405 می‌باشد.