با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم طاهره بشاورز واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405 می‌باشد.