با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفدهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هفدهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم فاطمه حاتمی واریز گردید.