با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و نهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و چهل و نهمین وام نیکو به مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید.

ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز دو برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، بهمن ماه 1403 می‌باشد.