پرداخت صد و هشتاد و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و هشتاد و دومین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1405...

پرداخت صد و هشتاد و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتاد و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هشتاد و یکمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1405...

پرداخت صد و هشتادمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتادمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هشتادمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای علی مهتابی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و نهمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای علی‌اکبر دهقانی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، مهر ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و هشتمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم هاجر طالبی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم طاهره بشاورز واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم طاهره بشاورز واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و ششمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و ششمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و ششمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم سمیرا مردانی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405...