با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و یکمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و بیست و یکمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم فاطمه فروزند واریز گردید.