با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیستمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و بیستمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به خانم فریده کیانی‌فر تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.