با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و دوازدهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و دوازدهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید.