با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سیزدهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و سیزدهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید.