با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی امین وام نیکو پرداخت شد.

صد و سی امین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای حسین شکوری واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.