با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و ششمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و سی و ششمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم محبوبه غزنوی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، مرداد ماه 1403 می‌باشد.