با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و هفتمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و سی و هفتمین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای سیدحامد آل‌یاسین واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1403 می‌باشد.