یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و ششمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و ششمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شجاع‌آب واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.