با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و شصت و ششمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و شصت و ششمین وام نیکو به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای حسین شکوری واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، اسفند ماه 1404 می‌باشد.