با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد.

صد و هفتاد و دومین وام نیکو به مبلغ یازده میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم محبوبه غزنوی واریز گردید.

آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1405 می‌باشد.