با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پانزدهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و پانزدهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای عباس فرج‌زاده واریز گردید.