با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و پنجاهمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه حاتمی واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.

آخرین قسط این وام نیکو، فروردین ماه 1404 می‌باشد.