یا یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و پنجمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای سیدحامد آل‌یاسین تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم سیده ام‌البنین میرحسینی واریز گردید.

ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر است.