با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و یازدهمین وام نیکو پرداخت شد.

صد و یازدهمین وام نیکو به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به آقای علی‌اکبر دهقانی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای محمدصادق شهسوار واریز گردید.