پرداخت صد و پنجاه و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و هفتمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به خانم راضیه اسکوردی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب آقای محمدامین اسکوردی...

پرداخت صد و پنجاه و ششمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و ششمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و ششمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای محمدامین اسکوردی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق...

پرداخت صد و پنجاه و پنجمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و پنجمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و پنجمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه کوثری‌مهر واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، خرداد ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و چهارمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه فروزند واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، اردیبهشت ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاه و سومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و سومین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و سومین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به سرکار خانم فریده کیانی‌فر تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب سرکار خانم نجمه اشرفی...

پرداخت صد و پنجاه و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و دومین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم مریم شیخی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام...

پرداخت صد و پنجاه و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و یکمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای محمدصادق شهسوار واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، فروردین ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاهمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فاطمه حاتمی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...