تغییر در روش و زمان پرداخت حق ماهانه و اقساط

به اطلاع اعضای محترم وام نیکو می‌رساند، زمان واریز اقساط و حق ماهانه به اول تا پنجم هر ماه منتقل شده و وام‌های نیکو نیز همانند گذشته از ۵ تا ۱۰ هر ماه پرداخت خواهند شد. بنابراین از ماه جاری می‌توانید اقساط و حق ماهانه خود را به‌جای ۲۵ دی‌ماه از ۱ بهمن‌ماه واریز...

پرداخت صد و سی و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و دومین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مصطفی شکوه‌زاده واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز...

پرداخت صد و سی و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی و یکمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم میم پ واریز...

پرداخت صد و سی امین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و سی امین وام نیکو پرداخت شد. صد و سی امین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای حسین شکوری واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه برابر...

پرداخت صد و بیست و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و نهمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای مجتبی پناهی واریز...

پرداخت صد و بیست و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» بیست و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و هشتمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای حامد اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز...

پرداخت صد و بیست و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» بیست و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و هفتمین وام نیکو به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به آقای علیرضا اشرفی تعلق گرفت و به درخواست خودشان به حساب خانم نجمه اشرفی واریز...

پرداخت صد و بیست و ششمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و بیست و ششمین وام نیکو پرداخت شد. صد و بیست و ششمین وام نیکو به مبلغ هجده میلیون و نهصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم مینا عابدان‌زاده واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...