پرداخت صد و پنجاه و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاه و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاه و یکمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای محمدصادق شهسوار واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، فروردین ماه 1404...

پرداخت صد و پنجاهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و پنجاهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و پنجاهمین وام نیکو به مبلغ بیست و چهار میلیون و سیصد هزار تومان طبق نوبت به حساب خانم فاطمه حاتمی واریز گردید. ایشان دارای سه سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط نیز سه...

پرداخت صد و چهل و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و نهمین وام نیکو به مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار تومان طبق نوبت به حساب آقای محمدمهدی شهسوار واریز گردید. ایشان دارای دو سهم هستند و حق ماهانه، وام و اقساط...

پرداخت صد و چهل و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و هشتمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای عباس فرج‌زاده واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، یهمن ماه 1403...

پرداخت صد و چهل و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و هفتمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب سرکار خانم فائزه عسکری واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، دی ماه 1403...

پرداخت صد و چهل و ششمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و ششمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و ششمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، دی ماه 1403...

پرداخت صد و چهل و پنجمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و پنجمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و پنجمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آذر ماه 1403...

پرداخت صد و چهل و چهارمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و چهل و چهارمین وام نیکو پرداخت شد. صد و چهل و چهارمین وام نیکو به مبلغ هشت میلیون و صد هزار تومان طبق نوبت به حساب جناب آقای علی مهتابی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آذر ماه 1403...