پرداخت صد و هشتاد و دومین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتاد و دومین وام نیکو پرداخت شد. صد و هشتاد و دومین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم صدیقه قاسمی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1405...

پرداخت صد و هشتاد و یکمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتاد و یکمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هشتاد و یکمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم نجمه اشرفی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1405...

پرداخت صد و هشتادمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هشتادمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هشتادمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای علی مهتابی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، آبان ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و نهمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و نهمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و نهمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب آقای علی‌اکبر دهقانی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، مهر ماه 1405...

گزارش سال ۱۴۰۲

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش‌نیت و متعهد وام نیکو با پرداخت صد و هفتاد و پنجمین وام نیکو پرداخت وام به اعضا در سال ۱۴۰۲، پایان یافت. طبق نظر اکثریت اعضا (۷۳ درصد) از سال آینده، حق ماهانه به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته و مبلغ وام، پانزده میلیون تومان تعیین...

پرداخت صد و هفتاد و هشتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و هشتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و هشتمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم هاجر طالبی واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم طاهره بشاورز واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405...

پرداخت صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو

با یاری خداوند متعال و با همت اعضای خوش نیت و متعهد «وام نیکو» صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو پرداخت شد. صد و هفتاد و هفتمین وام نیکو به مبلغ پانزده میلیون تومان طبق نوبت به حساب خانم طاهره بشاورز واریز گردید. آخرین قسط این وام نیکو، شهریور ماه 1405...